Quảng Ngãi: Triển khai 7 mô hình nuôi thử nghiệm ốc hương ghép với cá măng, cá dìa

Quảng Ngãi: Triển khai 7 mô hình nuôi thử nghiệm ốc hương ghép với cá măng, cá dìa

Quảng Ngãi: Triển khai 7 mô hình nuôi thử nghiệm ốc hương ghép với cá măng, cá dìa

NÔNG XANH  -  QUALITY ABSOLUTELY  GUARANTEED - tín chất tạo niềm tin

2016 Copyright © NÔNG XANH. All rights reserved. Design by Nina