HÓA CHẤT XỬ LÍ NƯỚC AO HỒ CHUỒNG TRẠI

HÓA CHẤT XỬ LÍ NƯỚC AO HỒ CHUỒNG TRẠI

THUỐC TÍM HỮU CƠ

Giá: Liên hệ

EDTA (Xử lí nước)

Giá: Liên hệ

NaOH (Xút vảy)

Giá: Liên hệ

FORMALIN

Giá: Liên hệ

THUỐC TÍM (KMnO4)

Giá: Liên hệ

POVIDONE IODINE

Giá: Liên hệ

CHLORINE 60% (Cá Heo)

Giá: Liên hệ

SODIUM PERCARBONATE

Giá: Liên hệ

BKC 80%

Giá: Liên hệ

Yucca bột 30%

Giá: Liên hệ
Đối tác
Zalo
Hotline